تفسیر یک سردار بازنشسته سپاه از سخنرانی فرمانده سپاه


فرمانده کل سپاه

مردم را دشمن خارجی می داند!"...حوادث بعد از انتخابات بزرگترین خطر برای محتوای نظام و انقلاب اسلامی در ۳۰ سال گذشته و حتی خطرناک تر از جنگ ایران و عراق بود

در این فتنه تا مرز براندازی پیش رفتند. در اتفاقات اخیر تمام نیروهای داخلی اصلاحات و حامیان خارجی آنها سرمایه گذاری و هزینه کرده بودند تا به پیروزی برسند، چون می دانستند در صورت بازگشت مجدد به قدرت، ماجرا با دفعه قبل (۲ خرداد ۱۳۷۶) تفاوت دارد؛ اما با هوشیاری مردم و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری این توطئه عظیم خنثی شد، هرچند آثار منفی آن همچنان باقی است. حوادث پس از انتخابات وحدت و انسجام داخلی را خدشه دار کرده و به "اعتبار
نظام" ضربه ای زد که سال ها طول می کشد تا این آثار منفی جبران شود...."
فرمانده کل سپاه بار دیگر ناخواسته به موضوعاتی اعتراف کرد که جنبش سبز ایران ظرف 3 ماه گذشته به صورت های مختلف آن را بیان داشته و مورد قبول نظام واقع نشده است! بی تردید جنبش سبز ایران اگر چند تا دشمن مثل جعفری فرمانده سپاه داشته باشد نیازی به دوست ندارد . و اما نکات مندرج در سطور و بین سطور اظهارات جعفری که فرازی از آن در بالا آمده است به شرح ذیل است

1- ایشان حوادث بعد از انتخابات را بزرگترین خطر برای نظام دانسته است. این اعتراف دقیقا منطبق بر آن چیزی است که جنبش سبز بارها اظهار داشته و مردم با حضور خود در صحنه بر آن مهر تایید زده اند . حوادث بعد از انتخابات مگر چیزی غیر از حضور اکثریتی مردم در اعتراض به عملکرد نظام در 20 سال گذشته و خصوصا در 4 سال اخیر است ! آیا غیر از این است که مردم به این باور رسیده اند که خواست آن ها و اراده ملی اشان نه تنها در نظام جایگاهی ندارد بلکه نظام اسلامی می خواهد با حذف جمهوریت دست ملت را از تعیین سرنوشت خود کوتاه کند ؟! آیا غیر از این است که خواست ملی با حکومت های غیر مردمی و زور گو در تعارض قرار می گیرد و به عنوان یک خطر قلمداد می گردد . آیا جعفری با این سخنان خود مطلبی غیر از این را اعتراف کرده است ؟

2- جعفری حوادث بعد از انتخابات و در اصل اعتراض اکثریت ملت بر تقلب انتخاباتی و ظلمی که نظام بر ملت روا می دارد را خطرناک تر از جنگ ایران و عراق دانسته است! آیا این نظرچیزی غیر از این را اعلام می دارد که امروز کلیت نظام در برابر اکثریت ملت به عنوان یک دشمن آن هم دشمنی در حد یک بیگانه و آن هم بیگانه ای در حد صدام قرار گرفته است ؟ و آیا این اظهارات چیزی غیر از انتقاد و اعتراض مردم به نظامی است که تا پای قتل و شکنجه و تجاوز به مردم خود پیش رفته است ؟


3- جعفری می گوید تا مرز براندازی در حوادث بعد از انتخابات پیش رفتند. در این اعتراف بس نکته ها آشکار و پنهان قابل احصاء است. اول این که تلقی سپاه از اعتراضان نرم اکثریت ملت که فقط پرسیده است رای من کجاست ؟ براندازی بوده است و طبیعی است در مقابله با اعتراضات مردمی از توانی در سطح و اندازه توانی که برای نیروهای برانداز باید به کار گرفته شود بهره برده است . این حرف جعفری تاییدی است بر اظهارا آقای خاتمی که گفت بعد از انتخابات جنایت ها شده است و یا آقای کروبی که گفت و وعده داد در جلسه دادگاه خواهم گفت رفتار این ها با مردم به گونه ای بوده است که روی شاه را سفید کرد . وقتی برداشت و تحلیل فرمانده سپاه از اعتراض آرام ملت براندازی است معلوم است در مقابله با آن ها چه خواهد کرد . این اعتراف دلیل بارزی است بر این که جنایت صورت گرفته حجمی به مراتب بیش از آن چیزی دارد که حتی اصلاح طلب ها می گویند

دوما فرمانده سپاه ناخواسته با این حرف اعتراف می کند که اکثریت ملت دیگر این نظام را بر نمی تابد و برایش نظام موجود مورد قبول نیستم ! م

4- فرمانده سپاه اعلام کرده است اگر اصلاح طلب ها روی کار می آمدند این بار حضورشان با دوم خرداد 76 متفاوت بود! آیا این حرف غیر از این است که نظام موجود صد در صد در جهت خلاف مصالح و خواست ملی حرکت می کند؟ وقتی نظام طبق نظر فرمانده سپاه ازروی کار آمدن یک دولت مردمی و بر اساس رای اکثریت ملت به عنوان براندازی نام می برد مشخص است که حکومت فعلی در ایران از چه جایگاهی در بین مردم برخوردار می باشد و از این مهمتر چه جایگاهی را برای ملت خود در نظر دارد :م

5- وقتی جعفری از خواست اکثریت به عنوان براندازی نام می برد عملا به ملت اعلام جنگ می دهد. چیزی که شاه با آن یال و کوپالش هرگز به این وقاحت به زبان نیاورد . او به ملت گفت پیام شما را شنیدم اما این ها طبق اظهارات جعفری می گویند پیام شما برای ما حکم براندازی دارد! حتی هیچ حکومت غاصبی که سرزمینی را غصب کرده باشد در مقابل مردم آن سرزمین و خواست آن ها با این ادبیات سخن نمی گوید !م

از فرمانده ای که به طور مستمر از سر دردی مزمن به دلیل موجی بودن رنج می

برد بیش از این انتظار نمی رود! هر چه ایشان بیشتر سخن بگوید به نفع ملت است

0 نظرات: